Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 133684
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 213 dni
 • Kontakt

  Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
  8:00 - 18:00

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W Zespole Orzekającym

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W ZESPOLE ORZEKAJĄCYM W PPP GRODZISKU MAZOWIECKIM

v  Poradnia orzeka o potrzebie: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

v  Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej i wychowania przedszkolnego

 

v  Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

v  Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się według harmonogramu dostępnego w sekretariacie Poradni oraz zamieszczonego na stronie internetowej

 /patrz: zakładka Orzecznictwo / HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH/

 

v Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, przy czym niepełnosprawność jest ograniczona do ściśle określonych kategorii:

 •  niesłyszącym, słabosłyszącym
 •  niewidomym, słabowidzącym
 •  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi /więcej niż z jedną niepełnosprawnością wyżej wymienioną

     oraz dzieciom i młodzieży

 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanym społecznie

 

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są wydawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Rodzice mogą się starać o takie orzeczenie już od 3 roku życia dziecka.

 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania przysługuje w wyjątkowych sytuacjach, kiedy stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub  znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Ta forma nauczania przeznaczona jest dla dzieci poważnie chorych (np. z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach, z chorobami onkologicznymi) których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczona jest dla dzieci, u których wykryta została niepełnosprawność.  Wczesne wspomaganie jest realizowane  od wykrycia niepełnosprawności  do podjęcia nauki w szkole.

 

v  W celu wydania opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka lub  orzeczenia konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. Jeżeli dziecko było badane poza naszą Poradnią należy załączyć posiadane wyniki badań.

 

Kolejne etapy procedury:

 1. Rodzic/prawny opiekun kontaktuje się telefonicznie z psychologiem  opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli dziecko ma poniżej 3 roku życia lub jest  w wieku przedszkolnym, ale nie uczęszcza do placówek edukacyjnych, lecz mieszka na terenie powiatu grodziskiego, rodzic/ prawny opiekun kontaktuje się z psychologiem opiekującym się przedszkolem publicznym najbliższym dla miejsca zamieszkania dziecka. Zostaje ustalony termin wstępnego wywiadu. /patrz: zakładka OPIEKA NAD PLACÓWKAMI/
 2. Podczas wstępnego wywiadu rodzic/ prawny opiekun przedstawia posiadaną dokumentację dotyczącą dziecka, w razie potrzeby ustala się termin specjalistycznej diagnostyki.
 3. Przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy możliwości i potrzeb dziecka.
 4. Złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego.
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego.
 6. Wydanie orzeczenia

 

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu rozpoczęcia procedury wydawania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni  następujących dokumentów:

 

 • W przypadku dzieci niewidomych, słabowidzących dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka oraz zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza Specjalisty W

 

 • W przypadku dzieci niesłyszących i słabosłyszących  dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka: wyniki badania słuchu (m.in. audiogram) oraz zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza Specjalisty S

 

 • W przypadku dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza Specjalisty A

 

 

 • W przypadku dzieci z afazją / niepełnosprawnością ruchową zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza Specjalisty R

 

 • W przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie - zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarskie P

 

 • Dokumentacja medyczna dotycząca innych dolegliwości medycznych w przypadku podjętego lub wskazań do leczenia specjalistycznego

 

 • Opinia ze szkoły/ przedszkola informująca o funkcjonowaniu  dziecka (jeśli dziecko uczęszczało do placówki).

 

 • Dokumentacja i wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było pod opieką innej placówki lub osoby świadczącej diagnozę lub pomoc psychologiczno-pedagogiczną)

 

 • Informacja od terapeutów  o przebiegu dotychczas podejmowanych form pomocy terapeutycznej

 

 • Inna dokumentacja (m.in. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Zespół Orzekający o Niepełnosprawności)

 

 • W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w związku ze stanem zdrowia znacznie utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły wypełnione przez lekarza specjalistę na druku Zaświadczenie Lekarskie NI – ważnym przez miesiąc od daty wystawienia

 

 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

 

 

Druki zaświadczeń lekarskich  są dostępne w sekretariacie poradni

oraz do pobrania ze strony internetowej poradni

 

www.pppgrodziskmazowiecki.szkolnastrona.pl

(patrz: Dla Rodziców / PLIKI DO POBRANIA)