Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 133715
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 213 dni
 • Kontakt

  Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
  8:00 - 18:00

ZAPISY


Na pierwsze badanie w poradni  Rodzic przynosi :


 • Opinię ze szkoły / przedszkola o dziecku zwierającą pieczątki placówki , która ją wydała( Wzór opinii o dziecku )
 • PESEL

 • Książeczkę zdrowia

 • Zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu ( jeżeli są lub były problemy zdrowotne )

 • Jeśli dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty -ewentualnie dokumentację medyczną

 • Posiadane inne opinie z badań psychologicznych, ortoptycznych , SI, logopedycznych, słuchu  wykonanych poza naszą poradnią

 • Jeśli dziecko było badane w innej PPP trzeba wystąpić z wnioskiem  o przesłanie teczki do naszej poradni .Termin badania zostanie ustalony po otrzymaniu przez nasza poradnie tej dokumentacji

 • Xero świadectw

 • Zeszyty , w których dziecko więcej pisze ( np. polski, historia, przyroda)

 • Na badanie dziecko przychodzi  z opiekunem prawnym.

 • W dniu badania dziecko musi być zdrowe.

 

Na ponowne badanie w poradni Rodzic przynosi :


 • Opinię ze szkoły/ przedszkola o dziecku zwierającą pieczątki placówki , która ją wydała.( Wzór opinii o dziecku )
 • PESEL

 • Zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia dziecka od lekarza pierwszego kontaktu( jeżeli są lub były problemy zdrowotne )

 • Xero świadectw

 • Zeszyty , w których dziecko więcej pisze ( np. polski, historia, przyroda)

 • Wyniki zaleconych po poprzednim badaniu konsultacji specjalistycznych zaleconych w opinii psychologicznej

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych wskazanych w poprzedniej opinii psychologicznej ( np. dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, TUS)

 • Na badanie dziecko przychodzi  z opiekunem prawnym.

 • W dniu badania dziecko musi być zdrowe.

 


                                                        ZAPISY NA BADANIA


 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w naszej poradni dzieciom od urodzenia do czasu ukończenia edukacji i ich rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom.
  Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

 • Poradnia opiekuje się dziećmi i uczniami z placówek oświatowych znajdujących się na terenie powiatu grodziskiego. Współpracujemy zarówno z placówkami publicznymi, jak i niepublicznymi. Zapisy na badania przyjmuje sekretariat poradni.

 • W przypadku dzieci nierealizujących obowiązku szkolnego obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania. Jeżeli dziecko ma poniżej 3 roku życia lub jest  w wieku przedszkolnym, ale nie uczęszcza do placówek edukacyjnych, lecz mieszka na terenie powiatu grodziskiego, zapisy na badania przyjmuje sekretariat.

 • Wszystkie czynności diagnostyczne i pomocowe podejmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 • O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, wyjątkiem są sytuacje kryzysowe.

 • Opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka.

 • W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców podczas badania nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 • Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone np. w okulary, aparat słuchowy, itp.).

 • Uczniowie kierowani na badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) powinni przynieść zeszyty z jak najniższych klas, sprawdziany, dodatkowe prace oraz opinię ze szkoły.

 • Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.